FileMaker Lizenz

Wartungslizenz abgelaufen Mac

Suchen Sie den Ordner: /Users/Shared/FileMaker/FileMaker Pro/19.0 Löschen Sie den gesamten Ordner 19.0, starten Sie FileMaker 19 und importieren Sie das Lizenzzertifikat (LicenseCert.fmcert) neu. Bei...